Từ vựng tiếng Anh 10 - Bài 1

Từ Vựng tiếng Anh lớp 10 – Bài 1

đăng trong: Tiếng Anh 10 | 0

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau học từ vựng tiếng Anh trong sách giáo khoa lớp 10 – bài 1; A day in the life of.

Từ vựng bài 1 – A day in the life of

daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n): thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày
What is your daily routine? Can you tell me me what you do every day?

bank (n) bæηk/: ngân hàng; bờ sông
He works in a big bank in Ho Chi Minh city.
Many people live along Mekong river bank.

boil (v) /bɔil/: luộc, nấu (nước), sôi
boil rice: nấu cơm
Water boils at 100 °C.

plough(v) /plaʊ/ = plow /plaʊ/: cày( ruộng)
harrow(v) /ˈhær.əʊ/: bừa(ruộng)
plot of land (exp): thửa ruộng, mảnh đất
take a short rest (exp): nghỉ ngơi chút lát (take-took-taken)
I plough and harrow my plot of land
and at a quarter to eight, I take a short rest.

fellow peasant (exp) /ˈfel.əʊ ˈpez.ənt/: bạn cùng là nông dân

lead ( v ) /liːd/: dẫn, dắt(trâu)

buffalo ( n ) /ˈbʌf.ə.ləʊ/: con trâu

–  field ( n ) /fiːld/:đồng ruộng, cánh đồng

pump ( v ) /pʌmp/: bơm(nước)

chat ( v ) /tʃæt/=talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu

crop ( n ) /krɒp/: vụ, mùa

do the transplanting (exp) /trænsˈplɑːntɪŋ/: cấy ( lúa)

–  be contented with (exp) /kənˈtentɪd/ = be satisfied with (exp) /ˈsætɪsfaɪd/: hài lòng

go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông)

get ready /get ‘redi/= prepare(v) /prɪˈpeə(r)/: chuẩn bị

be disappointed with (exp) /disə’pɔint/: thất vọng

be interested in (exp) /ˈɪntrəstɪd/ : thích thú, quan tâm

local tobacco: /ˈləʊkl təˈbækəʊ/ : thuốc lào (thuốc lá địa phương)

cue ( n ) /kjuː/ : sự gợi ý, lời ám chỉ

alarm ( n ) əˈlɑːm/= alarm clock: đồng hồ báo thức

– break ( n ) /breik/: sự nghỉ

option ( n ) /‘ɔp∫n/: sự chọn lựa, quyền lựa chọn

occupation ( n ) /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ = job(n) /dʒɒb/ = career /kəˈrɪə(r)/: nghề nghiệp, công việc.

Học tốt tiếng Anh phổ thông 6 – 12

Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh lớp 9

Tiếng Anh lớp 10

Tiếng Anh lớp 11

Tiếng Anh lớp 12

Học tiếng Anh qua Kênh Youtube

Ben English Class thành lập kênh youtube tên “Học Tiếng Anh” và thường xuyên đăng các video clip dành cho việc học tiếng Anh. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới của chúng tôi.

Để lại bình luận