Từ vựng tiếng Anh 11 - Bài 1 Friendship

Từ vựng tiếng Anh 11 – Bài 1 – Friendship

đăng trong: Tiếng Anh 11 | 0

Trong bài học này, chúng ta sẽ học tất cả những từ vựng mới có trong bài 1 chương trình tiếng Anh 11 theo sách giáo khoa Tiếng Anh 11 cơ bản. Bài Từ vựng tiếng Anh 11 này sẽ gồm các từ, phiên âm của từ và nghĩa của từ.

Bài học từ vựng tiếng Anh 11

1. acquaintance (n) [ə’kweintəns]: người quen
Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends.

2. admire (v) [əd’maiə]: ngưỡng mộ
I admire Bill Gate, he’s intelligent and rich.

3. aim (n) [eim]: mục đích
My main aim in life is to be a good husband and father.

4. appearance (n) [ə’piərəns]: vẻ bề ngoài
It was his first appearance on television/television appearance as president.

5. attraction (n) [ə’træk∫n]: sự thu hút, điểm du lịch
– tourist attractions
– The opportunity to travel is one of the main attractions of this job.

6. be based on (exp) [beis]: dựa vào
– The film is based on a real-life story.
– The movie is based on the true story of a London gangster.

7. benefit (n) [‘benifit]: lợi ích
– The discovery of oil brought many benefits to the town.
– One of the many benefits of foreign travel is learning how to cope with the unexpected.

8. calm (a) [kɑ:m]: điềm tĩnh
– Mary is never angry or worried. She’s really calm.

9. caring (a) [keəriη]: chu đáo
– He’s a caring person. He always looks after other people well.

10. change (n,v) [t∫eindʒ]: (sự) thay đổi
+ changeable (a) [‘t∫eindʒəbl]: có thể thay đổi

11. close (a) [klous]: gần gũi, thân thiết
+ close ( v ): đóng 

12. concerned (with) (a) [kən’sə:nd]: quan tâm

13. condition (n) [kən’di∫n]: điều kiện

14. constancy (n) [‘kɔnstənsi]: sự kiên định
+ constant (a) [‘kɔnstənt]: kiên định

15. crooked (a) [‘krukid]: cong

16. delighted (a) [di’laitid]: vui mừng

17. enthusiasm (n) [in’θju:ziæzm]: lòng nhiệt tình

18. feature (n) [‘fi:t∫ə]: đặc điểm

19. forehead (n) [‘fɔ:rid, ‘fɔ:hed]: trán

20. generous (a) [‘dʒenərəs]: rộng rãi, rộng lượng

21. get out of (v) [get aut əv]: ra khỏi (xe)

22. give-and-take (n) [giv ænd teik]: sự nhường nhịn

23. good-looking (a) [gud ‘lukiη]: dễ nhìn

24. good-natured (a) [‘gud’neit∫əd]: tốt bụng

25. gossip (v)[‘gɔsip]: ngồi lê đôi mách

26. height (n) [hait]: chiều cao

27. helpful (a) [‘helpful]: giúp đỡ, giúp ích

28. honest (a) [‘ɔnist]: trung thực

29. hospitable (a) [‘hɔspitəbl]: hiếu khách

30. humorous (a) [‘hju:mərəs]: hài hước

31. in common (exp) [‘kɔmən]:chung

32. incapable (of) (a)[in’keipəbl]: không thể

33. influence (v) [‘influəns]: ảnh hưởng

34. insist on (v)[in’sist]: khăng khăng

35. last (v) [lɑ:st]: kéo dài

   + lasting (a) [‘lɑ:stiη]: bền vững

36. lifelong (a) [‘laiflɔη]: suốt đời

37. loyal (a) [‘lɔiəl]: trung thành

+ loyalty (n) [‘lɔiəlti]: lòng trung thành

38. medium (a)[‘mi:diəm]: trung bình

39. modest (a) [‘mɔdist]: khiêm tốn

40. mutual (a) [‘mju:tjuəl]: lẫn nhau

41. personality (n) [,pə:sə’næləti]: tích cách, phẩm chất

42. pursuit (n) [pə’sju:t]: mưu cầu

43. quality (n) [‘kwɔliti]: phẩm chất

44. quick-witted (a) [‘kwik’witid]: nhanh trí

45. relationship (n)[ri’lei∫n∫ip]mối quan hệ

46. rumour (n) [‘ru:mə]: lời đồn

47. secret (n) [‘si:krit]: bí mật

48. selfish (a) [‘selfi∫]: ích kỷ

49. sense of humour (n) [sens əv ‘hju:mə]: óc hài hước

50. sincere (a) [sin’siə]: thành thật

51. studious (a)[‘stju:diəs]: chăm chỉ

52. suspicion (n) [sə’spi∫n]: sự nghi ngờ 

   + suspicious (a) [sə’spi∫əs]: nghi ngờ

53. sorrow (n) [‘sɔrou]: nỗi buồn

54. sympathy (n) [‘simpəθi]: sự thông cảm

55. take up (v) [‘teik’ʌp]: đề cập đến

56. uncertain (a) [ʌn’sə:tn]không chắc chắn

57. understanding (a) [,ʌndə’stændiη]: thấu hiểu

58. unselfishness (n) [,ʌn’selfi∫nis]: tính không ích kỷ

Ben English trên Youtube

Ben English Channel helps you learn English better! There are many free English video lessons, and tips to learn English online; learning English vocabulary, learning English grammar, learning English pronunciation, learning English speaking, and much more.

Subscribe to Ben English channel so you don’t miss any latest video from us.

YouTube player

Để lại bình luận