Present simple tense exercise 1 – Bài tập thì hiện đơn 1

| 0

Trong bài tập này, bạn sẽ hoàn thành 10 câu hỏi về thì hiện tại đơn.

Follow Ben Tran:

My name's Ben Tran and I'm always called Teacher Ben Tran. I have been teaching English since 2008. I'm currently holding an M.A degree in TESOL granted by Westen Sydney University in Australia.

Leave a Reply